Οι Αρχες μας

Η ACRM AE διακρίνεται από ένα σύνολο αρχών και κατευθύνσεων που αφορούν τόσο στις συνεργασίες μας όσο και στα έργα που υλοποιούμε.

Συνέργεια Η διαρκής συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων / τμημάτων της εταιρείας εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα σε όλα τα στάδια υλοποίησης ενός έργου.
Συνέπεια Ο ακριβής προϋπολογισμός και η διαρκής παρακολούθηση του κόστους. Η σύνταξη και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, καθώς και η χρήση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (bs en ISO9001).
Ενημέρωση Η συνεχής ενημέρωση και μελέτη των σύγχρονων τάσεων και συνθηκών της αγοράς. Η στρατηγική προσέγγιση κάθε μας έργου.
Καινοτομία Η ανάπτυξη και η αναζήτηση νέων κατασκευαστικών μεθόδων, τεχνολογικών εφαρμογών και πρωτοποριακών υλικών διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας.
Αποδοτικότητα Η εφαρμογή βασικών βιοκλιματικών αρχών και υλικών, ώστε να επιτυγχάνονται οι ελάχιστες δυνατές ενεργειακές απώλειες και ανάγκες κατανάλωσης.
Μοναδικότητα Η προσωπική επικοινωνία και ο διάλογος με τον πελάτη με στόχο τη δημιουργία μοναδικών έργων, που σε κάθε περίπτωση απαντούν στο σύνολο των προδιαγραφών και αναγκών του.